10 برنامه فرهنگی با محوریت هفته کتاب در شهرستان دیواندره اجرا می شود

معرفی کتاب معماری گفتگوهایی میس فن در روهه گفتار معمار کیو ویدیو

15 تیر 1399
کیو ویدیو
( 10 برنامه فرهنگی با محوریت هفته کتاب در شهرستان دیواندره اجرا می شود ) [ 10 برنامه فرهنگی با محوریت هفته کتاب در شهرستان دیواندره اجرا می شود ]