103 هزار مترمربع از اززمین دولتی در بندرعباس رفع تصرف شد

ویژه برنامه سین هشتم در بندرعباس برگزار شد کیو ویدیو

26 اسفند 1397
کیو ویدیو
( 103 هزار مترمربع از اززمین دولتی در بندرعباس رفع تصرف شد ) [ 103 هزار مترمربع از اززمین دولتی در بندرعباس رفع تصرف شد ]