103 هزار مترمربع از اززمین دولتی در بندرعباس رفع تصرف شد

رفع تصرف بستر 3 رودخانه کیو ویدیو

21 اردیبهشت 1398
کیو ویدیو
( 103 هزار مترمربع از اززمین دولتی در بندرعباس رفع تصرف شد ) [ 103 هزار مترمربع از اززمین دولتی در بندرعباس رفع تصرف شد ]