1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد

اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حفظ تولید در کشور کیو ویدیو

16 فروردین 1399
کیو ویدیو
( 1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد ) [ 1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد ]