1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد

نوبختبسته حمایتی به کارکنانی زیرسه میلیون تومان حقوق می گیرند اختصاص مییابد کیو ویدیو

14 اسفند 1397
کیو ویدیو
( 1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد ) [ 1250 میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدات عشایر اختصاص می یابد ]