13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود

اخبار 2030 بررسی حذف چهار صفر پول ملی کیو ویدیو

29 فروردین 1398
کیو ویدیو
( 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ) [ 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ]