13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود

گیم پلی براول استارز صفر مرتضی طنز فان کیو ویدیو

9 اسفند 1399
کیو ویدیو
( 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ) [ 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ]