13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود

( 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ) [ 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ]