13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود

صحنه حذف شده ملکه ادونا پادشاه اگنار فروزن2 کیو ویدیو

15 خرداد 1399
کیو ویدیو
( 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ) [ 13 مزیت و 6 عیب حذف صفر پول ملی تورم با حذف صفر مهار نمی شود ]