151 صنف آلاینده به شهرک صنعتی مهاباد منتقل می شود

( 151 صنف آلاینده به شهرک صنعتی مهاباد منتقل می شود ) [ 151 صنف آلاینده به شهرک صنعتی مهاباد منتقل می شود ]