21 تن برنج قاچاق از سه دستگاه کامیون در جاده اهواز اندیمشک کشف شد

کشف بیش یک تن مواد مخدر در اصفهان کیو ویدیو

16 آذر 1398
کیو ویدیو
( 21 تن برنج قاچاق از سه دستگاه کامیون در جاده اهواز اندیمشک کشف شد ) [ 21 تن برنج قاچاق از سه دستگاه کامیون در جاده اهواز اندیمشک کشف شد ]