21 تن برنج قاچاق از سه دستگاه کامیون در جاده اهواز اندیمشک کشف شد

چرا المنت حرارتی در دستگاه های روغنگیری استفاده می شود ؟ کیو ویدیو

14 مرداد 1399
کیو ویدیو
( 21 تن برنج قاچاق از سه دستگاه کامیون در جاده اهواز اندیمشک کشف شد ) [ 21 تن برنج قاچاق از سه دستگاه کامیون در جاده اهواز اندیمشک کشف شد ]