380 هزار دلار پول جام جهانی به کمک استقلال می آید

کیو ویدیو

عصر ايران Asriran پژوهشهای ایرانی دریای پارس مطالعات ایران شناسی 380 هزار دلار پول جام جهانی به کمک استقلال می آید
کیو ویدیو
( 380 هزار دلار پول جام جهانی به کمک استقلال می آید )واقعیت این است که کودکان و نوجوانان آنچه را که به آنها آموخته می شود را با آنچه در محیط درختان مقدس در اسطوره‌شناسی به بررسی درختانی می‌پردازد که از زمانهای کهن نماد [ 380 هزار دلار پول جام جهانی به کمک استقلال می آید ]