450 تخت بیمارستانی در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی افتتاح می‌شود

توضیحات رئیس جمهور درباره موفقیت کشور در مهار کرونا کیو ویدیو

29 فروردین 1400
کیو ویدیو
( 450 تخت بیمارستانی در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی افتتاح می‌شود ) [ 450 تخت بیمارستانی در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی افتتاح می‌شود ]