600 برنامه هفته دفاع مقدس در سیستان وبلوچستان اجرا می شود

( 600 برنامه هفته دفاع مقدس در سیستان وبلوچستان اجرا می شود ) [ 600 برنامه هفته دفاع مقدس در سیستان وبلوچستان اجرا می شود ]