600 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف شد

دبیرکل ستاد مبارزه مواد مخدر 75درصد تریاک جهان توسط ایران کشف می شود کیو ویدیو

21 خرداد 1398
کیو ویدیو
( 600 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف شد ) [ 600 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای جنوبی سیستان و بلوچستان کشف شد ]