7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد

مطالبات کارگران هپکو طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد کیو ویدیو

27 شهریور 1398
کیو ویدیو
( 7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد ) [ 7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد ]