7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد

جناب آقای حسین نژاد دامدار خراسان رضوی مشهد کیو ویدیو

27 بهمن 1398
کیو ویدیو
( 7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد ) [ 7160 میلیارد از مطالبات گندم کاران خراسان رضوی پرداخت شد ]