72 درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است

روحانی خبر داد ایجاد 300 هزار اشتغال در شرکتهای دانش بنیان کیو ویدیو

18 آبان 1398
کیو ویدیو
( 72 درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است ) [ 72 درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است ]