72 درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است

سخنرانی مهدی سنایی در نشست شرکتهای دانش بنیان ایران روسیهفارسی روسی کیو ویدیو

21 تیر 1398
کیو ویدیو
( 72 درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است ) [ 72 درصد درآمدهای دانش بنیان کشور معطوف به شرکتهای صنعتی است ]