8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد

رزمایش مواسات کمک مومنانه در استان کرمانشاه کیو ویدیو

11 خرداد 1399
کیو ویدیو
( 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ) [ 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ]