8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد

خسارات سيل در استان كرمانشاه 18فروردين 98 کیو ویدیو

19 فروردین 1398
کیو ویدیو
( 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ) [ 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ]