8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد

شگفتی آب هوایی در استان کرمانشاه کیو ویدیو

18 خرداد 1398
کیو ویدیو
( 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ) [ 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ]