8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد

( 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ) [ 8000 کیلومتر راه اصلی فرعی بزرگراه در استان کرمانشاه وجود دارد ]