95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان

رهاسازی آب سد نسا در دشت تشنه ریگان کیو ویدیو

16 فروردین 1398
کیو ویدیو
( 95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان ) [ 95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان ]