95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان

( 95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان ) [ 95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان ]