95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان

روحانی آب شرب تهران در دنیا کم نظیر است کیو ویدیو

8 آبان 1399
کیو ویدیو
( 95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان ) [ 95میلیون مترمکعبری سالانه مخزن آب در دشت یزد اردکان ]